گنبد تاج الملک

Category: 

گنبد تاج الملک 

گنبد تاج الملک مسجدجامع اصفهان که در شمال صحن مسجد جامع اصفهان واقع شده،در اواخر قرن پنجم هـ.ق.به دستور ابو الغنایم تاج الملک خسرو فیروز شیرازی وزیر ملکشاه سلجوقی ساخته شد. آجر به عنوان مصالح اصلی این گنبد عهده‌دار دو نقش ساختاری و تزیینی نه جدا از یکدیگر بلکه مکمل است. چنان‌که در وجه ساختاری،گنبدی سبک‌ساز و مستحکم را ساخته است که نمایشگر ریاضیات دقیق و رعایت دقیق‌ اصول مهندسی معماری در ساخت گنبد می‌باشد.در وجه تزیینی شامل انواع شیوه‌های متنوع و رگ چینی آجر در طرحهای بدیع و تازه می‌باشد.این آجرکاریها که اغلب با تزیینات بندکشی کچی در لابلای آجرها زینت یافته است، نشان‌دهنده مهارت و ذوق هنرمندانه معمار سلجوقی در ساخت این بنای زیباست
 

 

 

Slideshow Image: 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Contact Us  

Address: Sepanta building, khaghani 28, Isfahan, Iran.

zip code: 8175847711

Tel: +(98) 031 362 64 387 , +(98) 031 362 81 884

Fax: +(98) 031 362 47 789

Email: info@mohazabnia.com

Website: http://mohazabnia.com, http://shoorparvaz.com