همایش نکوداشت زاینده رود . اصفهان .آدینه 17 مهرماه 1394

Category: 

Image: 

کسب عنوان نخست جشنواره در بخش تجسمی و عکاسی توسط خانم ساغر احمدی و عنوانهای سوم و پنجم توسط خانمها آزیتا داورخواه و الهام عزیزخانی
همایش نکوداشت زاینده رود . اصفهان آدینه17 مهرماه 1394

Slideshow Image: 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Contact Us  

Address: Sepanta building, khaghani 28, Isfahan, Iran.

zip code: 8175847711

Tel: +(98) 031 362 64 387 , +(98) 031 362 81 884

Fax: +(98) 031 362 47 789

Email: info@mohazabnia.com

Website: http://mohazabnia.com, http://shoorparvaz.com